Art. 9 – Spelregels en gedragscodes

Algemene regels om het vlotte verloop van een wedstrijd te garanderen

 1. Het aanvangstijdstip wordt vastgelegd op vrijdagavond om 20.30 u. Hierdoor dient het wedstrijdblad best ingevuld te zijn ten laatste om 20.25 u. Afwijkingen kunnen voorkomen door bvb., wegwerkzaamheden in de buurt van het lokaal doch enkel mits onderling akkoord tussen beide ploegen.

 2. Een wedstrijd dient zo vlot mogelijk te verlopen. Hiertoe dienen alle spelers/speelsters zich zo sportief mogelijk te gedragen.

 3. Ten laatste om 20.15 u. dient de thuisploeg het bord vrij te geven aan de bezoekers opdat deze zich kunnen acclimatiseren aan de “vreemde” werpstand.

 4. Tijdens een wedstrijd kan elk van beide ploegen aanspraak maken op 30 min. time-out. Deze 30 min. dienen genomen te worden in 2 blokken van 15 min. Of in 1 blok van 30 min.
  Deze time out kan gebruikt worden om te wachten op een laattijdige speler. Let op: de time-out kan enkel tijdens de eerste enkele games ingeroepen worden.

 5. Indien één van beide ploegen niet tijdig aanwezig is, zonder enige verwittiging, dient de aanwezige ploeg een periode van 30 min. te respecteren alvorens ervan uit te mogen gaan dat de afwezige ploeg forfait geeft. Indien de tegenpartij binnen deze 30 min. toch nog aankomt en de wedstrijd kan aanvangen, zullen ze een grondige reden dienen voor te leggen alvorens te starten aan de wedstrijd.
  Dit houdt in dat er pas om 21 u. melding kan gemaakt worden van forfait en dit door middel van een sms naar de competitieleider.

 6. Het wedstrijdblad wordt op de reguliere wijze aan de competitieleider bezorgd met volgende gegevens:
  • de namen van beide ploegen
  • het uur van de melding van de forfait – gave (onderaan bij “opmerkingen”)
  • handtekening van de aanwezige kapitein.

Gedragscode voor de speler/speelster

 1. Na elke beurt mogen de pijlen pas uit het bord verwijderd worden nadat de schrijver zich van het geworpen puntenaantal heeft kunnen vergewissen. Bij vroegtijdig verwijderen van de pijlen zal de schrijver de score noteren die hij/zij correct acht.
  Heeft de schrijver geen kans gehad om de score te tellen, mag hij 0 (nul) als score noteren.

 2. In geval van het noteren van een verkeerde score op het scorebord kan een speler/speelster hieraan verhelpen zolang hij/zij nog niet begonnen is aan zijn/haar volgende beurt. Eens de volgende beurt werd begonnen, mag er aan de al genoteerde scores niets meer veranderd worden.

 3. In geval van een misrekening door de schrijver kan een speler/speelster hier ten allen tijde aan verhelpen door de schrijver hierop attent te maken mits hij/zij de tegenpartij hierbij niet hindert in zijn/haar spel.

 4. Indien één of meerdere pijl(en) uit het bord vallen vooraleer de derde pijl werd gegooid, zal/zullen de score(s) van de gevallen pijl(en) niet meegerekend worden.

 5. Indien een of meerder pijl(en) uit het bord vallen nadat de derde pijl werd gegooid, zal/zullen de score(s) van de gevallen pijl(en) meegerekend worden indien de punt van de pijl(en) het bord raakt zonder ondersteuning.
  Dit wil zeggen dat je pijl(en) enkel en alleen kunnen ondersteund worden door een andere pijl, indien je pijl(en) word(en) ondersteund door bv. een lichtband die toe is, is dat een ongeldige score.

 6. Een uit de hand gevallen pijl mag alsnog gegooid worden op voorwaarde dat er met de betreffende pijl nog geen werpbeweging werd gemaakt.

 7. Hij/zij dient zich tijdig aan de werpstand te melden om het vlotte verloop van de wedstrijd niet in het gedrang te brengen.

 8. Hij/zij dient zich ten allen tijde sportief te gedragen op risico van een persoonlijke sanctie.

 9. Hij/zij dient op de hoogte te zijn van de spelregels.

Tijdens een game kan een speler/speelster vragen om de schrijver/scheidsrechter te laten vervangen mits herhaaldelijk misrekenen door de betrokkene!!!

Gedragsregels voor de schrijver/scheidsrechter

 • Hij/zij dient zich neutraal op te stellen.

 • Hij/zij dient zich in de mate van het mogelijke zodanig te plaatsen dat de speler/speelster hiervan geen hinder ondervinden tijdens hun spel.

 • Hij/zij mag geen voor de speler/speelster storende bewegingen maken tijdens de game.

 • Hij/zij mag geen elektronische hulpmiddelen gebruiken.

Verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden van de schrijver/scheidsrechter

 • Hij/zij dient erop toe te zien dat de game tijdig aanvangt.

 • Hij/zij dient erop toe te zien de speler(s)/speelster(s) zich sportief gedragen tijdens de game.

 • Hij/zij heeft als taak het correct noteren van de geworpen scores alsook van het resterend puntenaantal.

 • Hij/zij mag op vraag van de speler/speelster melding maken van het nog resterend puntenaantal. Hij/zij mag echter geen suggesties van combinaties opperen, enkel het getal dat overeenkomt met het resterend puntenaantal.

 • Hij/zij mag op vraag van de speler/speelster al dan niet bevestigend antwoorden (ja/nee) indien deze vraagt of zijn/haar pijl in een bepaald segment van het bord zit. (bvb. zit die in de triple 19?)

 • Hij/zij dient de geworpen score aan de betreffende speler/speelster te melden, zo niet mondeling dan wel geschreven, vooraleer deze zijn pijlen uit het bord mag verwijderen. Bij discussie is de positie van de pijlen immers het enige referentiepunt voor de schrijver/scheidsrechter. Indien de pijlen echter voortijdig werden verwijderd zal het oordeel van de schrijver/scheidsrechter over de gemaakte score bindend zijn.
  Heeft de schrijver de score niet kunnen tellen, dan mag hij 0 (nul) noteren.

Verantwoordelijkheden van de kapitein

 • Het correct invullen van het wedstrijdblad (wedstrijdgegevens, ploeg gegevens, namen van deelnemers, games, legs, individuele prestaties, opmerkingen).

 • De opstelling van de ploeg.

 • Het bijhouden van de individuele prestaties en de notatie ervan op het wedstrijdblad. Hij verzekert zich ervan bij de spelers met individuele prestaties dat deze correct zijn.

 • Het ondertekenen van het wedstrijdblad.

 • Het doorsturen van de uitslag via sms direct na het beëindigen van de wedstrijd.

 • Het door- of opsturen van het origineel wedstrijdblad naar de competitieleider. Dit mag een PDF (geen foto) zijn.

 • Hij/zij dient erop toe te zien de speler(s)/speelster(s) zich sportief gedragen tijdens de game.

<– Art. 8Art. 10 –>